Tư vấn trực tuyến
15-06-2012
18-03-2016

Thư viện biễu mẫu

Thư viện biễu mẫu Tư vấn trực tuyến Tin tức & Sự kiện 26/4/2013 Ngày 25/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấ... 25/4/2013 Cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang sẽ được giảm tiền mua nhà ở tương ứng với số năm công tác. Thư viện Biểu mẫu Thư viện Biểu mẫu CMLAW đã xây dựng trên 3.000 biểu mẫu gồm: hợp đồng, thỏa thuận, dự án, biên bản, quyết định, đơn thư ...CMLAW cung cấp miễn phí biểu mẫu văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu... chi tiết

Thư viện Pháp luật

Thư viện pháp luật CMLAW hiện đang lưu trữ trên 8.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, cá nhân: thuế, bảo hiểm, đầu tư, doanh nghiệp ... CMLAW thường xuyên cập nhật và cung cấp miễn phí văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu... chi tiết

Email Us

Tìm kiếm:

Hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán là mẫu thỏa thuận giữa Trung tâm lưu ký chứng khoán với tổ chức thuê dịch vụ về việc cung cấp các dịch vụ: quản lý thông tin chứng khoán đăng ký, xác nhận thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư, thực hiện các quyền của người sở hữu chứng khoán đăng ký... Download
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán là mẫu thỏa thuận giữa Trung tâm lưu ký chứng khoán và thành viên lưu ký về việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động lưu ký chứng khoán, bao gồm mở tài khoản lưu ký, theo dõi cập nhật khách hàng, theo dõi số dư chứng khoán trên t... Download
Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ là mẫu văn bản ủy quyền giao nhận chứng từ, bao gồm những nội dung: thông tin về bên ủy quyền, thông tin về bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền thực hiện giao nhận chứng từ ... Download
Mẫu giấy ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán Mẫu giấy ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán Mẫu giấy ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán là mẫu văn bản ủy quyền thanh toán giao dịch chứng khoán, bao gồm những nội dung: giải trình với Trung tâm lưu ký chứng khoán, chuyển khoản thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán ... Download
Mẫu giấy ủy quyền thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ Mẫu giấy ủy quyền thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ Mẫu giấy ủy quyền thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ là mẫu văn bản ủy quyền hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ do ngân hàng/công ty bảo hiểm lập và ủy quyền cho hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ ... Download
Mẫu văn bản ủy quyền thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Mẫu văn bản ủy quyền thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Mẫu văn bản ủy quyền thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán là mẫu văn bản do ngân hàng/công ty chứng khoán ủy quyền cho chi nhánh ngân hàng/công ty chứng khoán thay mặt thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán ... Download
Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán là tài liệu do ngân hàng/công ty chứng khoán lập và đăng ký với Trung tâm giao dịch chứng khoán về việc ủy quyền ký chứng từ các hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm giao dịch chứng khoán ... Download
Mẫu thỏa thuận giữa các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu Mẫu thỏa thuận giữa các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu Mẫu thỏa thuận giữa các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu là thỏa thuận giữa tổ chức bảo lãnh chính với tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh về các nội dung liên quan đến việc bảo lãnh phát hành trái phiếu ... Download
Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu là thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và tổ chức đại lý phát hành về việc phát hành trái phiếu, bao gồm những nội dung: các điều khoản và điều kiện phát hành trái phiếu, phí đại lý phát hành trái phiếu, thời gian và phương thức thanh t... Download
Mẫu hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần Mẫu hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần Mẫu hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần là thỏa thuận giữa Trung tâm giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán về việc đấu giá bán cổ phần, bao gồm những nội dung: nội dung dịch vụ bán đấu giá cổ phần, thông tin cổ phần chào bán, giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán, trách nhiệm của hai b&#... Download
Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Mẫu hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu là thỏa thuận giữ tổ chức phát hành với tổ chức bảo lãnh phát hành về việc bảo lãnh phát hành trái phiếu, bao gồm những nội dung: các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, phân phối trái phiếu, thanh toán tiền mua trái phiếu, quyền lợi và tr... Download
Mẫu hợp đồng giao dịch chứng khoán trực tuyến Mẫu hợp đồng giao dịch chứng khoán trực tuyến Mẫu hợp đồng giao dịch chứng khoán trực tuyến là thỏa thuận giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư về việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, bao gồm những nội dung: điều kiện cung cấp dịch vụ trực tuyến, phí dịch vụ, phương thức giao dịch, ủy quyền giao dịch, thông tin bảo mật, những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến, cam kế... Download
Luật sư tranh tụng | Tư vấn pháp luật | Tư vấn hợp đồng | Tư vấn đầu tư | Đăng ký kinh doanh | Tư vấn thuế | Sở hữu trí tuệ | Luật đất đai | Luật hôn nhân gia đình